Taal als sleutel

Lyceum Martha SomersTAAL ALS SLEUTEL

Taal,denken en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Taal is de zuurstof van het onderwijs. Daarom hebben we op school in elk leerjaar extra taalondersteuning. We bieden er een waaier van taalstimulerende initiatieven aan.


TAALGROEI IN BEELD

Hoe scoor je op taalvaardigheid bij je komst op school? Hoe goed beheers je de onderwijstaal? Bezit je voldoende academische taalvaardigheid om verder te studeren na de derde graad? Je komt er achter door de taaltoetsen af te leggen bij het begin en op het einde van het schooljaar. Zo krijg je zicht op  je taal evolutie.  De taalcoach kan je de verschillende aspecten van je taalgroei uitleggen.


TAALTOETS

Gedurende je schoolloopbaan nemen we specifieke initiatieven om je Nederlandse taalverwerving te stimuleren en te optimaliseren.

In de eerste graad leg je een vergelijkende taaltoets af in september en op het einde van het schooljaar. Deze Diataal-toets is gebaseerd op de taal die je in de schoolvakken tegenkomt. De toets geeft ook aan waar precies je leesprobleem ligt. Door de toets ook op het einde van het schooljaar af te leggen, kan je zelf zien hoe je leesvaardigheid gegroeid is in de loop van het schooljaar.


POSTERPROJECT

Met het posterproject willen we de schooltaalwoordenschat verrijken. Wekelijks staat een poster met nieuwe woorden in de klas centraal. In die week verwerken de leraars de posterwoorden in hun les, zodat je de nieuwe woorden effectief kan oefenen. Zo leer je deze woorden receptief beheersen.Dit posterproject loopt in het eerste en het tweede leerjaar van de eerste graad.


TAALPORTFOLIO

In de tweede graad leg je een portfolio of groeimap aan met je twaalf beste schrijftaken. Nederlands schrijven doe je in elke les, niet alleen in het vak Nederlands. Nu eens maak je verslagen in de lessen wetenschappen, economie, geschiedenis en aardrijkskunde. Dan weer moet je een synthese maken of een schema opstellen. Zelf selecteer je op het einde van het schooljaar de twaalf beste schrijftaken voor je taalportfolio.


ONDERZOEKSCOMPETENTIE

In de derde graad bereid je een onderzoek voor, waarbij je een onderzoeksvraag formuleert en oplost. Je houdt een logboek bij en maakt een powerpoint. De technieken om een scriptie te schrijven en om de academische taal te beheersen worden in de klas aangeleerd.


ACADEMISCH OMGAAN MET TAAL

Hoe kan je luisteren combineren met het nemen van notities? In de derde graad leer je vlot notities nemen en hoofd-en bijzaken gescheiden houden. Dit een goede kennismaking met het academische en wetenschappelijke taalgebruik aan de hogeschool of universiteit en de woordenschat die daarbij hoort. In een specifieke workshop krijg je ook inzicht in het taalvaardigheidsniveau van Nederlands en Engels dat in het hoger onderwijs verwacht wordt.


TAALSTEUNPROJECTEN

In het eerste jaar en in de tweede graad zijn er een tot twee projecturen in het lessenrooster opgenomen. Hierin worden verschillende taalaspecten ontplooid, die de Nederlandse taalverwerving ten goede komen. Binnen een schoolbrede context zetten we creatieve projecten op (debat, theater, musical, poppenspel, taalrap).Zo willen we niet alleen je vakgebonden kennis, maar ook je expressievaardigheden bevorderen.

In de huiswerkklas helpt de leerbegeleider je om moeilijke teksten onder de knie te krijgen. De leraars reiken je de zakelijke lesteksten aan die je met je huiswerkbegeleider kan voorbereiden. Van de moeilijke woorden kan je de betekenis opzoeken.

Mondelinge leesvaardigheid is belangrijk. Voor de lectuur van de vakteksten is je projectleraar de leesbegeleider. Je krijgt zicht op de struikelwoorden en leert vlot Nederlands lezen


TUTORPROJECT

Leerlingen die hun talenten verkennen of ontdekken. Leesbegeleiders die in de eigen boekenkast duiken om leesvoer op maat van hun leerlingen te vinden. Leerinhouden die interactief en speels worden onderwezen. Taalknelpunten die individueel begeleid en geleidelijk opgelost worden. Tutoren die een professionele vertrouwensband opbouwen met hun tutees om hun leertraject beter te begeleiden. Dit zijn slechts een handvol in het oog springende kenmerken van het rijk geschakeerde project "Tutorlezen".

1 keer per week komen tutoren uit de bachelor-of masteropleiding lezen met de leerlingen van het eerste jaar. Daarbij wordt gelet op leesfouten en leestempo en worden tekstbegrip en woordbetekenis geoefend.  Naast de technische leesvaardigheid stimuleert het project vooral het lees- & leerplezier. Met creatieve opdrachten, alternatieve didactische werkvormen en taalspelletjes worden zowel leescultuur als wereldorientatie bevorderd.


Kalender

Lyceum Martha Somers Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Brussel - 02/474.06.00 - info@lyceummarthasomers.be - http;//lms.smartschool.be